Du er her: > Butikk > Betingelser

Det er enkelt og trygt å handle med Kaptein Rødskjegg

Vi har lagt alt tilrette for at det skal være enkelt for deg å handle på vår nettbutikk. Du har alltid alle våre produkter tilgjengelig i meny-treet på venstre side av skjermen når du åpnet nettbutikken.. Alle produkter har en egen informasjonside, hvor du kan finne mer informasjon om det enkelte produktet. Når du skal kjøpe et produkt, trykker du på Kjøp, og varen legger seg i handlevognen din.

Om du legger til et produkt du ikke ville ha, kan du gå til handlevognen din og slette produktet. Her kan du også endre antallet, om du vil ha flere eller færre av en vare. Når du er klar, kan du velge å gå til "kassen".

Når du skal gjøre bestillingen trenger du bare å informasjon som kreves på siden hvor du registrer deg som kunde hos oss. Når vi har det vi trenger, kan du handle og betale med kredittkort (Visa, MasterCard )

Fraktkostnader
Frakt beregnes før du skal betale og når du skal sjekke ut av butikken. Dette kommer i tillegg til varens pris.

Uavhentede varer
Uavhentede varer må vi desverre fakturere med kr 149,- + frakt tur / retur da dette medfører mye jobb for oss.

Spesielt om Bedrifter, Kommunal og offentlig virksomhet
Varer kan bestilles med 10 dagers kreditt for bedrifter, og 30 dager for kommunal og offentlig virksomhet (faktura). Ta kontakt pr. e-post eller pr. telefon for nærmere avtale.


Her kan du lese  videre om formelle regler, lover og rettigheter du har som kunde
:

Generelt
Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Vi Piratas / Kaptein Rødskjegg og Sjørøverne, til forbrukere. (Unntak for kommunale og statlige etater som avtales særskilt)
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Du må være over 18 år for å handle i butikken. Du kan få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge fra nettbutikken.

Du har 14 dagers angrefrist iht. Angrerettloven. Her kan du laste ned angrefristskjema.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, og e-handelsloven  Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller pr. post.

Definisjon av parter
Selger: Vi Piratas, Albygate 18, 1513 Moss, Orgnr. 995 417 804
Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, og som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- og  trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling
Kjøpesummen betales med kredittkort (Mastercard eller Visa)
Ved bruk av kortet vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 149 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Kravet sendes da som faktura. Ubetalte krav sendes til inkasso.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Standard levering er via posten. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi får kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsenslengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning, eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon (Forbrukerkjøpsloven)
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.
Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig via e-post

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett (Angrerettloven)
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Personopplysninger (Personopplysningsloven)
Vi er opptatt av å håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er  må også oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Kortnummer oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
 
Salgspant (Panteloven)
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet jfr. §3-14 Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan få mulighet til å  kjøpe varer på kreditt etter avtale, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Vi Piratas, er ansvarlig for betaling av de ytelser Vi Piratas leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Vi Piratas.

Force majeur
Er Vi Piratas forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vi Piratas fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller .

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler med Moss tingrett som verneting.

Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er Vi Piratas eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.

 


Denne nettsiden benytter godkjent betalingsløsning:          
2010©Kaptein Rødskjegg • Albygate 18 - 1515 Moss • Kaptein@rodskjegg.no • Design: Reel in Motion • Foto: Glenn Karlsen • Nettsider: ViaNett AS
samarbeidspartnere

VG mosseporten reelinmotion radioprime sparebank vianett mossavis etac glennkarlsen